Nobina
Takta

- skapar en jämn turtäthet vilket minskar trängseln i bussarna

TAKTA möjliggör övervakning och visualisering av bussarnas position för såväl trafikledare som förare. Systemet säkerställer ett jämt intervall mellan bussar för att förhindra s.k. kolonnbildning där flera bussar hamnar i kö och ankommer till hållplatser samtidigt. En jämn turtäthet som inte är styrd av den planerade tidtabellen minskar såväl väntetider som trängsel i bussarna. Systemet bidrar både till en bättre reseupplevelse och ökad kundnöjdhet då kunden vet att bussarna kommer med ett jämnt flöde. Kundens fokus flyttas från tidtabell till en tillförlitlig regularitet.

Takta Referenscase

Skånetrafiken

TAKTA har använts på Malmöexpressen, linje 5, i Malmö i över ett år och finns idag på femton bussar. Vid utvärderingen gemensamt med Skånetrafiken konstaterade man att systemet lett till mindre stress för förarna, färre kollonnkörningar och snabbare insatser vid försenad buss. I nuläget undersöker man om TAKTA kan implementeras på fler busslinjer i Malmö som har 7,5 min trafik eller tätare.

Takta Frågor & svar

Vad innebär regularitetskörning? Regularitetskörning innebär att körning sker med ett visst intervall istället för efter en exakt tidtabell. Det finns ett systemhjälpmedel för förare och trafikledning som hjälper dessa att hålla jämn takt mellan bussarna på linjen. Det tekniska systemet bygger på en teknik som beräknar optimal sträcka/tid mellan respektive buss för att uppnå så jämna intervall som möjligt.

Varför ska vi använda TAKTA? Med regularitetsskörning uppnås ett jämnare flöde mellan bussarna. Det resulterar i kortare väntetid för kunderna, ökad kapacitet, jämnare beläggning och förbättrad reseupplevelse.

Hur påverkar det kunden? Ett jämnare flöde mellan bussarna ger kunden kortare väntetid och mindre trängsel i bussarna, vilket ger en bättre reseupplevelse. En följdeffekt blir att den planerade tidtabellen inte alltid kan följas. Om en kund vill åka med en specifik avgång ställs större krav på kunden att hålla sig uppdaterad på aktuell avgångstid då de vill resa. Om det uppstår stora avvikelser i trafiken kan trafikledningen behöva disponera om bussar längs linjen och kunder kan komma att behöva byta buss. De berörda kunderna kommer i så fall att informeras om bussbytet i god tid.

Jens lindström 0702 973 446 jens.lindstrom@nobina.com

Head of Nobina Technology