Nobina
Skolskjuts

– pålitlighet, personlighet och ansvarstagande för de allra viktigaste, barnen

Alla barn förtjänar en bra start på dagen. För barn som har en lång resväg eller som av andra anledningar behöver skjuts mellan hemmet och skolan är en bra start på dagen extra viktig. Skoldagen börjar faktiskt inte i klassrummet utan redan på väg dit. Nobina skolskjuts är en service som kännetecknas av pålitlighet, personlighet och ett stort ansvarstagande. Ett vänligt bemötande, en trygg miljö och en trafiksäker resa är viktigt för alla, inte minst föräldrar och skola, men framför allt för eleverna själva. Och lika viktig som det är med en bra start är det med en bra avslutning. Efter en dag full av intryck, lek och lärande ska det kännas tryggt och skönt att sjunka ner i sätet på skolskjutsen. Det är ju då återhämtningen inför nästa dags äventyr tar sin början.

Skolskjuts Referenscase

Värmlandstrafiken

Nobina bedriver skoltrafik i Värmland med cirka 122 bussar. Trafiken går mellan 16 kommunhuvudorter, där Karlstad är länets centralort. I uppdraget ingår stadstrafiken i Arvika och Kristinehamn samt regionbusstrafik. Omsättningen uppgår till drygt 480 miljoner kronor per år och har en avtalsperiod på 10 år mellan 2015 och 2025. Under avtalsperioden har det skett en övergång från RME till HVO som drivmedel. Vi har haft ett mångårigt bra samarbete med Värmlandstrafik i flera avtalsperioder före den nuvarande där båda parter är nöjda. En ömsesidig förståelse mellan operatör och beställare har genererat flera trafiklösningar som resenärerna upplevt positivt och som drivit både ökat resande och ökad kundnöjdhet.

Jens lindström 0702 973 446 jens.lindstrom@nobina.com

Head of Nobina Technology